interbaltija

Biznesa vērtēšana

Interbaltija profesionāļi sniedz objektīvu viedokli par uzņēmējdarbības vērtību. Jūs varat būt droši, ka vērtējums ir objektīvs, jo vērtēšanas procesiem tiek piesaistīti nozares labākie speciālisti.

Speciālisti palīdz noteikt aktīvu un pasīvu (nekustamā īpašuma, transportlīdzekļu, vērtību, rezervju finanšu ieguldījumu, kā arī nemateriālo aktīvu – zīmola, intelektuālā īpašuma, izstrādātās klientu datu bāzes u.tml.) vērtību. Biznesa vērtējuma ietvaros klienti saņem ne mazāk nozīmīgu uzņēmuma darbības efektivitātes, kā arī attīstības perspektīvu novērtējumu konkrētā brīža tirgus situācijas apstākļos.

Uzticamība un profesionalitāte – tās ir lietas, kuras daudzus gadus ir Interbaltija vizītkarte, kas ļauj mums atšķirties no pārējiem vērtētājiem.

Biznesa vērtēšana ir daudzpusīgs process, kā rezultāti lielā mērā tiek noteikta Jūsu uzņēmuma nākotne. Interbaltija pieredzējušie vērtētāji sniedz maksimāli objektīvus vērtējumus, ņem vērā visus biznesa aspektus un vajadzības.

Interbaltija garantē 100% konfidencialitāti un objektivitāti.

Interbaltija sniedz vērtējumu jebkāda veida pārmaiņām biznesa vadības procesā: uzņēmuma pirkšana un pārdošana;

 • kreditēšanas apdrošināšana;
 • sadarbības partneru un investoru meklēšana;
 • biznesa konsolidēšana u.c. gadījumos.

Interbaltija sniedz vērtēšanas pakalpojumus privātpersonām, institucionāliem un korporatīviem klientiem, kā arī tiesām un juridiskajiem birojiem Latvijā. Interbaltija vērtējumi ir ātri, saskaņoti un precīzi, tādēļ ar mums sadarbojas Latvijas lielākās bankas un Interbaltija portfolio veido simtu apmierinātu klientu atsauksmes.

Biznesa vērtēšana ir procedūru kopums, kas sniedz izpratni par visa īpašuma un visu uzņēmuma sastāvdaļu tirgus vērtību. Tas var ietvert: materiālo un nemateriālo īpašumu, apgrozāmie līdzekļi un pamatlīdzekļi, biznesa radītie ieņēmumi un naudas plūsmas, uzņēmējdarbības aktīvu, transportlīdzekļu, zemes gabalu, produktu krājumu u.c.

Sniedzot biznesa vērtēšanas pakalpojumu, tiek ņemta vērā ne tikai visa uzņēmuma īpašuma vērtība, bet arī citas sastāvdaļas, piemēram, finanšu rezultāti, situācijas nozare, nākotnes prognozes un makroekonomiskie rādītāji.

Biznesa vērtēšanas metodes

Biznesa vērtēšana ir visu uzņēmuma darbības jomu soli pa solim analīze. Tāpēc kvalitatīvs uzņēmuma biznesa novērtējums nozīmē pilnīgu un visaptverošu vadības palīdzību, kas ļaus veikt darbu visaugstākajā līmenī.

Vērtējot biznesu, eksperti izmanto vairākas metodes, starp kurām izvēlas labākās, pamatojoties uz uzņēmuma situāciju. Starp tiem ir:

Ienākumu pieeja biznesa vērtēšanai – analizē uzņēmuma ienākumus, aplēšot summu, ko īpašnieks var saņemt uzņēmuma veiksmīgas turpmākas darbības gadījumā. Izanalizējot uzņēmuma pagātnes rezultātus, izvērtējot nozares attīstību un svarīgāko konkurentu panākumus, kā arī apspriežoties ar uzņēmuma īpašnieku/vadītāju, tiek modelēta situācija, kā uzņēmums varētu darboties nākotnē un kādu finanšu labumu uzņēmums var nodrošināt tā īpašniekam. Šis finanšu labums jeb nākotnes neto naudas plūsma tiek diskontēta, lai iegūtu uzņēmuma kapitāla daļu tirgus vērtību. Atslēgvārdi – ieņēmumu prognoze, naudas plūsma, diskonta likme, konkurence, nozares situācija, nepieciešamās investīcijas.

Izmaksu pieeja biznesa vērtēšanai ir piemērota, ja uzņēmuma ieņēmumi vai naudas plūsma ir grūti prognozējami un vērtības aprēķinus uz tiem nevar balstīt. Šajā gadījumā tiek noteikta visu aktīvu vērtība un no tās atskaitīta uzņēmuma finansiālo saistību summa, lai iegūtu kapitāla daļu vērtību. Atslēgvārdi – nemateriālie aktīvi, pamatlīdzekļi, finanšu aktīvi, krājumu sastāvs, debitoru kvalitāte, kredītsaistības, parādu kapitalizācija.

Salīdzinošā pieeja biznesa vērtēšanai pamatojas uz līdzīgu uzņēmumu rādītājiem. Metodikas trūkums ir grūtības iegūt pamatotus salīdzināmus datus. No šīs pieejas populārākā ir multiplikatoru metode, kur, iegūstot informāciju no Vērtētājam pieejamām datu bāzēm, apgrozījuma vai peļņas rādītāji tiek pareizināti ar noteiktiem multiplikatoriem, tādā veidā aprēķinot uzņēmuma vērtību. Šis ir vairāk informatīvs rezultāts, jo datu bāzes ietver vispārinātu informāciju par multiplikatoriem un balstās uz lieliem, Eiropas biržās kotētiem uzņēmumiem. Atslēgvārdi – ilgtspējīgs ieņēmumu līmenis, stabilizēta peļņa, konkurentu rezultāti, darījumi nozarē.

Kad jums ir nepieciešams uzņēmuma novērtējums?

Biznesa vērtēšanas galvenais uzdevums ir izpētīt uzņēmuma “veselības rādītājus” un tā komerciālo pievilcību. Tas nozīmē, ka šī procedūra, kā likums, interesē gan potenciālos investorus, gan pārvaldniekus, īpašniekus vai klientus.

Parasti esoša uzņēmuma novērtējums notiek pēc augstākās vadības: īpašnieka, akcionāru padomes un lielāko investoru iniciatīvas.

Kādos gadījumos tas notiek:

 1. Gatavošanās aizdevumam
 2. Sagatavošanās izvietošanai biržās
 3. Nodokļu optimizācija
 4. mantojuma lietas
 5. Sagatavošanās pirkšanai, pārdošanai
 6. Uzņēmumu sagatavošana pārņemšanai
 7. Uzņēmuma restrukturizācija
 8. Gatavošanās apvienošanai
 9. Uzņēmuma likvidācija
 10. Firmas bankrots

Uzņēmuma novērtējums ir dzīvības dokuments – tas parāda kāda būs uzņēmuma vērtība pie konkrētiem nosacījumiem vai prasībām. Šos apstākļus ietekmējot vai mainot, attiecīgi mainās uzņēmuma vērtība, tā uzņērmuma vērtējums var kļūt par uzņēmuma īpašnieka/vadītāja “ceļa karti”, kas ir jāpaveic, lai veicinātu vērtību pieaugumu.

Kāda ir atšķirība starp uzņēmuma biznesa vērtēšanu un uzņēmuma kapitāla daļu vērtēšanu?

Uzņēmuma biznesa vērtēšana ir vērsta uz biznesa kopējās vērtības noteikšanu (no angļu valodas Enterprise Value), ko bizness var nodrošināt visiem uzņēmuma finansētājiem, summējot kopā ilgtermiņa kreditorus un pašu kapitāla līdzekļus. Nereti pārdodot uzņēmumu ar bankas kredītiem, pircējs maksā kopējo summu par visu biznesu, savukārt pārdevējs pats uzņemas norēķinus ar banku, tāpēc šādos gadījumos cena tiek maksāta nevis par kapitāla daļām, bet par kopējo biznesu, ietverot arī dzēšamās kredītu saistības.

Kapitāla daļu vērtēšana ir vērta tieši uz bilances pašu kapitāla komponentu, tāpēc šādos gadījumos banku saistības tiek atskaitītas jau vērtēšanas procesā, ņemot vērā to nosacījumus un atmaksas grafiku un iegūtā vērtība ir attiecināma tikai uz kapitāla daļām.

Būtiska atšķirība starp biznesa kopējo vērtību un kapitāla daļu vērtību ir summās, jo uzņēmumam, kuram ir kredītsaistības, kapitāla daļu vērtība vienmēr būs mazāka par biznesa kopējo vērtību. Ja kredītsaistību nav, tad biznesa kopējā vērtība ir vienāda ar kapitāla daļu vērtību. Uzņēmumiem to ir svarīgi atcerēties pirkšanas/pārdošanas sarunās, lai pircējs un pārdevējs lieto vienu un to pašu terminoloģiju. 

Piemēram, ja pircējs sarunās runātu par biznesa kopējo vērtību, bet pārdevējs to uztvertu kā kapitāla daļu cenu, tad sarunu noslēgumā pēc visiem izpētes darbiem puses sagaidītu vilšanās, jo, no kopējās vērtības atskaitot kredītsaistības, tiktu iegūta būtiski zemāka cena par kapitāla daļām, nekā to sākotnēji sagaidīja pārdevējs. Attiecīgi darījums izjuktu, būtu patērēts laiks un finanšu resursi, turklāt potenciālā pircēja rīcībā būtu nonākusi liela apjoma komercinformācija par biznesu. Šis ir viens no piemēriem, kāpēc mēs iesakām uzņēmumu pirkšanas/pārdošanas sarunās piedalīties finanšu profesionāļiem, lai mazinātu pārpratumu risku un jau pašā sarunu sākumā definētu “sarkanās līnijas” cenas un darījuma struktūras ziņā.

Uzņēmumu vērtēšanas dokumentu saraksts

Nav viens, universāls uzņēmumu vērtēšanas dokumentu saraksts. Tas tiek veidots individuāli atkarībā no vērtēšanas mērķa, uzņēmuma darbības specifikas un citiem faktoriem.

Pēc mūsu ikdienas vērtēšanas prakses vadoties, nepieciešamo dokumentu sarakstā parasti iekļauj šādus dokumentus:

 • Juridiskā informācija (dalībnieku reģistrs, juridiskās un faktiskās adreses, Valdes un Padomes sastāvs utt.)
 • Finanšu informācija (gada pārskati ar paskaidrojumiem un grāmatvedības politiku)
 • Pamatlīdzekļu saraksts, atšifrējot visas vienības (nekustamo un kustamo īpašumu)
 • Krājumu inventarizācijas dokumentācija
 • Intelektuālā īpašuma saraksts (preču zīmes, patenti)
 • Organizatoriskā struktūra (amati, algas un darbinieku skaits)
 • Klientu un piegādātāju reģistri
 • Galveno konkurentu saraksts
 • Nākotnes attīstības plāns

Kāpēc jums vajadzētu pasūtīt uzņēmuma novērtējumu no mums

Mēs saviem klientiem piedāvājam biznesa vērtēšanu Rīgā un Latvijā jau vairāk nekā 10 gadus, un šajā laikā esam iemantojuši uzticama partnera reputāciju, ko apliecina gan mūsu atsauksmes, gan klientu portfelis. Strādājot ar mums, jūs, pirmkārt, iegūstat:

 1. Uzņēmuma vērtēšanas kvalitātes nodrošināšana
 2. Mūsu speciālistu daudzu gadu pieredze
 3. Dokumentu un vērtēšanas metožu caurskatāmība
 4. Individuāla pieeja atkarībā no situācijas
 5. materiālu pieejamība
 6. Efektivitāte un profesionalitāte
 7. Absolūta leģitimitāte, ko apliecina licences nodarboties ar šo darbību

Uzņēmuma kapitāla daļu (biznesa) vērtības kalkulators *

* – Iegūtais vērtības rezultāts ir aptuvens un sniedz vispārīgu ieskatu uzņēmuma vērtības aprēķināšanas metodikā. Precīzam novērtējumam, kā arī jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar  SIA “Interbaltija”

** – Peļņa vērtības aprēķinos apzīmē EBITDA (no angļu valodas – peļņa pirms procentiem, nodokļiem un nolietojuma)

Objektīva vērtēšana
Interbaltija vērtējums palīdz šādās situācijās:
Untitled-2-4-1024x1024
3+ karte
Visu veidu vērtējumiem 10% Atlaide ar 3+ karti

Atlaide 10% apmērā nekustamo īpašumu, kustamās mantas un biznesa vērtējumiem, uzrādot 3+ Ģimenes karti.

3-cropped-1-p7xm3ku33oa0c2pkrfgkh2lija0x1zivepa6y3wcrk_1_11zon
speciālisti

Biznesa vērtēšanas speciālisti

Interbaltija komandu veido pieredzējuši profesionāļi, kuri uzklausa klienta vēlmes, apzina tās, izstrādā stratēģiju un taktiku izvirzīto mērķu sasniegšanai.

JĀNIS PINNIS
Biznesa vērtēšanas nodaļas vadītājs
Sertifikācija

Mūsu speciālistu sertifikācija

Kontakti
Sazinies ar mūsu speciālistu komandu.

Sazinieties ar mums, lai uzdotu jautājumu, pieteiktos vērtējumiem vai citiem Interbaltija pakalpojumiem!

Centrālais birojs

Ieriķu iela 3, Rīga, LV-1084

Piezvani mums

(+371) 67 50 60 70

Sazinies ar mūsu speciālistu komandu.