Privātuma politika

Mājas lapas īpašnieks SIA “INTERBALTIJA” un mājas lapas uzturētājs SIA “Chilli Designer” (coltana.com) rūpējas par mājas lapas apmeklētāju personīgo datu drošību atbilstoši ES VISPĀRĒJĀS DATU AIZSARDZĪBAS REGULAI (GDPR) un Konfidencialitātes politikas noteikumiem. Lietojot šo mājaslapu, apmeklētājs automātiski piekrīt visiem Konfidencialitātes politikas noteikumiem un viņa personīgo datu apstrādei.

1. Sīkdatņu (“Cookies”) uzglabāšanas mērķis

Mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes, kas nepieciešamas aktuālas informācijas attēlošanai mājas lapas apmeklētājiem. Lai sīkdatnes netiktu uzglabātas, apmeklētājs var izmantot anonīmo (“Inkognito”) režīmu savā interneta pārlūkā.

2. Kontaktformu pieteikuma datu uzglabāšanas mērķis

Visi dati, kas tiek nosūtīti caur mājas lapas kontaktformu, tiek uzglabāti kvalitatīvas atpakaļsaites sniegšanai mājas lapas apmeklētājiem, potenciāli iespējamā vai noslēgtā līguma izpildei un komunikācijai par Līguma izpildi, kā arī apmeklētāju informatīvās un reklāmas apziņošanas nolūkos.

3. Personas datu uzglabāšanas termiņi

Lai uzturētu kvalitatīvu komunikāciju ar mājas lapas apmeklētājiem, personas dati tiek uzglabāti 1 (viena) kalendārā gada laikā kopš personas datu iegūšanas. Ja netika saņemts rakstisks pieteikums no mājas lapas apmeklētāja par viņa personīgo datu dzēšanas nepieciešamību, datu uzglabāšana katreiz pēc datu uzglabāšanas termiņa beigām tiek pagarināta uz vēl 1 (vienu) kalendāro gadu.

4. Atbildes sniegšana par datiem, datu pārvaldīšana un dzēšana

Mājas lapas apmeklētājs var pieprasīt informācijas sniegšanu par viņa personīgiem datiem, kas tiek uzglabāti uz SIA “INTERBALTIJA” serveriem 20 (divdesmit) darba dienu laikā, jautāt par personīgo datu saņemšanas laiku un veidu, uzglabāšanas iemesliem, veikt izmaiņas datos, kā arī lūgt dzēst datus, ja pieprasījums nav pretrunā ar LR likumdošanu.

Ja personīgie dati, kuriem nav sensitīvais raksturs – e-pasts, tālrunis, vārds vai uzvārds – tika apstrādāti reklāmas nolūkos (piemēram, reklāmas kampaņas organizēšanai) un mājas lapā datus norādījusi trešā persona, dati tiks nekavējoties dzēsti pēc pieprasījuma.

Pieprasījumus, kas saistīti ar personīgiem datiem, lūdzam sūtīt uz info@ibaltija.lv.

5. Datu dzēšanas atteikums

Personīgie dati nevar tikt dzēsti, ja starp SIA “INTERBALTIJA” un mājas lapas apmeklētāju noslēgts sadarbības līgums vai dati nepieciešami, lai izpildītu citas LR likumdošanā paredzētās prasības (piemēram, LR likumdošanās noteiktās prasības pret uzņēmuma grāmatvedību).

6. Datu drošība, uzglabāšana un pārraides tehnoloģijas

Par personīgo datu uzglabāšanas drošību mājas lapā atbild mājas lapas izstrādātājs SIA “Chilli Designer” (“Datu apstrādātājs”). Par personīgo datu drošību, kas tiek uzglabāti uz serveriem, kas nav saistīti ar mājas lapu (uzņēmuma iekšējie serveri), atbild SIA “INTERBALTIJA” (“Datu pārzinis”).

Visiem personīgiem datiem tiek izmantota droša datu uzglabāšana un pārraide: servera datiem var piekļūt tikai ar drošām, Datu apstrādātājam un Datu pārzinim zināmajām parolēm; tiek izmantotas dažādas servera datu aizsardzības tehnoloģijas (piemēram, ugunsmūris jeb “Firewall”).

Atsevišķos gadījumos datu pārraidei var tikt izmantots HTTPS drošs savienojuma protokols, kā arī datu anonīmā datu šifrēšana uz servera.

7. Personas datu nodošana trešajām pusēm

Personas dati netiek nodoti trešajām pusēm, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams noslēgtā līguma vai LR normatīvo aktu izpildei.

Kompānija SIA ”Interbaltija” (turpmāk – ”Kompānija”) apstrādā jūsu personas datus saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības likumiem, tostarp Eiropas Savienības (ES) Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem valsts likumiem par datu aizsardzību. Mums un mūsu darbiniekiem, nekustamā īpašuma aģentiem, vērtētājiem, asistentiem, piegādātājiem un citām finansiāli ieinteresētām personām vai labuma guvējiem ir svarīgs datu privātums.
1. Informācija mūsu klientiem – fiziskajām personām, kuras no mums saņem nekustamā īpašuma starpniecības pakalpojumus

Kompānija apstrādā jūsu personas datus nolūkā noslēgt ar jums un izpildīt līgumu par starpniecības pakalpojumiem. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas (b) un (f) punkts. Kompānijas leģitīmā interese ir pienācīgi izpildīt šāda līguma saistības. Kompānija attiecībā uz šo datu apstrādi ir datu pārzinis.

Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama līguma noslēgšanai un izpildei. Ja jūs neiesniedzat personas datus, Kompānijai var rasties grūtības noslēgt vai izpildīt līgumu.

Jūsu personas dati var tikt nodoti Kompānijas darbiniekiem, nekustamā īpašuma aģentiem un pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, juridisko, grāmatvedības vai IT pakalpojumu sniedzējiem.

Lai lūgtu piekļuvi, labojumus, datu dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, vai norādītu uz citiem datu apstrādes jautājumiem, sazinieties ar mums, rakstot uz mūsu juridisko adresi. Jums ir arī tiesības vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā.

Jūsu personas dati tiks uzglabāti līdz starpniecības līguma izpildei, kā arī likumā noteikto noilguma periodu. Tiesvedības gadījumā dati tiks uzglabāti līdz šādas tiesvedības beigām. Ja personas datu glabāšanu pieprasa likums, Kompānija ievēros likuma prasības.

Attiecībā uz informācijas sniegšanu sakarā ar jautājumu vai lūgumu, kā arī par Kompānijas sniegtajiem pakalpojumiem, jūsu personas dati tiks apstrādāti uz piekrišanas pamata, un jūsu piekrišana un personas datu iesniegšana ir brīvprātīga. Ja jūs tos nesniegsiet, mēs ar jums nesazināsimies, tajā skaitā, nolūkā informēt par Kompānijas sniegtajiem pakalpojumiem.

Savu piekrišanu jūs varat atsaukt jebkurā laikā, taču tas neietekmēs personas datu apstrādes, kas veikta pirms šāda piekrišanas atsaukuma, likumību. Ja sniedzāt piekrišanu, kā norādīts augstāk, tad jūsu personas dati tiks uzglabāti līdz brīdim, kad atsauksiet savu piekrišanu. Ja atsauksiet savu piekrišanu, mēs turpmāk vairs nesazināsimies ar jums nolūkā informēt par Kompānijas sniegtajiem pakalpojumiem.

2. Informācija mūsu klientiem – juridiskajām personām, kuras no mums saņem nekustamā īpašuma starpniecības pakalpojumus

Lai saņemtu no mums pakalpojumus, jūs iesniedzat informāciju par savu pārstāvi, kā arī kontaktpersonām. Lūdzu, informējiet šīs personas par to personas datu apstrādes faktu un iespēju šeit atrast informāciju, kā šāda personas datu apstrāde tiek veikta.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas (f) punkts. Kompānijas leģitīmā interese ir pienācīgi izpildīt šāda līguma saistības. Kompānija attiecībā uz šo datu apstrādi ir datu pārzinis.

Personas datu apstrāde ir nepieciešama līguma noslēgšanai un izpildei. Ja jūs neiesniedzat personas datus, Kompānijai var rasties grūtības noslēgt vai izpildīt līgumu.

Personas dati var tikt nodoti Kompānijas darbiniekiem, nekustamā īpašuma aģentiem un pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, juridisko, grāmatvedības vai IT pakalpojumu sniedzējiem.

Lai lūgtu piekļuvi, labojumus, datu dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, vai norādītu uz citiem datu apstrādes jautājumiem, ar mums var sazināties, rakstot uz mūsu juridisko adresi. Fiziskajām personām, kuru personas datus mēs apstrādājam, ir arī tiesības vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā.

Personas dati tiks uzglabāti līdz starpniecības līguma izpildei, kā arī likumā noteikto noilguma periodu. Tiesvedības gadījumā dati tiks uzglabāti līdz šādas tiesvedības beigām. Ja personas datu glabāšanu pieprasa likums, Kompānija ievēros likuma prasības.

3. Informācija interesentiem, kas sazinās ar mums nekustamā īpašuma apskatei (iegādei, īrei, nomai)

Kompānija apstrādās jūsu personas datus šādiem nolūkiem:

1) lai atbildētu uz jūsu jautājumiem vai lūgumiem, piemēram, lai organizētu nekustamā īpašuma apskati;
2) līguma izpildei ar nekustamā īpašuma īpašnieku – lai pierādītu nekustamā īpašuma apskates faktu;
3) ar jūsu piekrišanu – lai nosūtītu jums informāciju par līdzīgiem nekustamajiem īpašumiem uz e-pastu, vai arī sazinātos ar jums pa tālruni, lai piedāvātu jums šādu nekustamo īpašumu apskati.

Jūsu personas dati līguma izpildei tiks apstrādāti uz mūsu leģitīmo interešu pamata, un mūsu leģitīmā interese ir pierādīt nekustamā īpašuma īpašniekam, ka veicam savu saistību izpildi saskaņā ar starpniecības līgumu. Ja jūs nesniedzat šo informāciju, mēs nevaram pierādīt, ka nekustamā īpašuma apskate ir veikta.

Attiecībā uz informācijas sniegšanu sakarā ar jautājumu vai lūgumu, kā arī par līdzīgiem nekustamajiem īpašumiem, jūsu personas dati tiks apstrādāti uz piekrišanas pamata, un jūsu piekrišana un personas datu iesniegšana ir brīvprātīga. Ja jūs tos nesniegsiet, mēs ar jums nesazināsimies, tajā skaitā, nolūkā informēt par līdzīgiem nekustamajiem īpašumiem.

Savu piekrišanu jūs varat atsaukt jebkurā laikā, taču tas neietekmēs personas datu apstrādes, kas veikta pirms šāda piekrišanas atsaukuma, likumību. Jūsu personas dati tiks uzglabāti līdz starpniecības līguma izpildei. Ja sniedzāt piekrišanu, kā norādīts augstāk, tad jūsu personas dati tiks uzglabāti līdz brīdim, kad atsauksiet savu piekrišanu. Ja atsauksiet savu piekrišanu, mēs turpmāk vairs nesazināsimies ar jums nolūkā informēt par līdzīgiem nekustamajiem īpašumiem.

Jūsu personas dati var tikt nodoti Kompānijas darbiniekiem, nekustamā īpašuma aģentiem un pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, juridisko, grāmatvedības vai IT pakalpojumu sniedzējiem.

Kompānija ir datu pārzinis un atbild par jūsu personas datu apstrādi. Ja vēlaties piekļūt saviem personas datiem, labot, dzēst tos vai ierobežot to apstrādi, iebilst pret to apstrādi, vai arī jums ir jautājumi par datu apstrādi, sazinieties ar mums, rakstot uz mūsu juridisko adresi. Ja uzskatāt, ka rīcība ar jūsu personas datiem nav atbilstoša tiesību aktu prasībām, jums ir tiesības vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā.

4. Informācija mūsu klientiem – fiziskajām personām, kuras no mums saņem nekustamā īpašuma vērtēšanas pakalpojumus

Kompānija apstrādā jūsu personas datus nolūkā noslēgt ar jums un izpildīt līgumu par vērtēšanas pakalpojumiem. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas (b) un (f) punkts. Kompānijas leģitīmā interese ir pienācīgi izpildīt šāda līguma saistības. Kompānija attiecībā uz šo datu apstrādi ir datu pārzinis.

Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama līguma noslēgšanai un izpildei. Personas datu sniegšana ir noteikta LVS 401:2013 (Īpašuma vērtēšana) 4.nodaļas (Vispārējās prasības) 4.1.2.apakšpunkta (Prasības) c sadaļā (Pasūtītāja un visu citu paredzamo vērtējuma lietotāju identifikācija). Ja jūs neiesniedzat personas datus, Kompānijai var rasties grūtības noslēgt vai izpildīt līgumu, nekustamā īpašuma vērtējuma atskaite nevar tikt sagatavota.

Jūsu personas dati var tikt nodoti Kompānijas darbiniekiem, vērtētāja asistentiem un pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, juridisko, grāmatvedības vai IT pakalpojumu sniedzējiem.

Lai lūgtu piekļuvi, labojumus, datu dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, vai norādītu uz citiem datu apstrādes jautājumiem, sazinieties ar mums, rakstot uz mūsu juridisko adresi. Jums ir arī tiesības vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā.

Jūsu personas dati tiks uzglabāti līdz vērtēšanas pakalpojuma līguma izpildei, kā arī likumā noteikto noilguma periodu. Tiesvedības gadījumā dati tiks uzglabāti līdz šādas tiesvedības beigām. Ja personas datu glabāšanu pieprasa likums, Kompānija ievēros likuma prasības.

5. Informācija mūsu klientiem – juridiskām personām, kuras no mums saņem nekustamā īpašuma vērtēšanas pakalpojumus

Lai saņemtu no mums pakalpojumus, jūs iesniedzat informāciju par savu pārstāvi, kā arī kontaktpersonām. Lūdzu, informējiet šīs personas par to personas datu apstrādes faktu un iespēju šeit atrast informāciju, kā šāda personas datu apstrāde tiek veikta.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas (f) punkts. Kompānijas leģitīmā interese ir pienācīgi izpildīt šāda līguma saistības. Kompānija attiecībā uz šo datu apstrādi ir datu pārzinis.

Personas datu apstrāde ir nepieciešama līguma noslēgšanai un izpildei. Personas datu sniegšana ir noteikta LVS 401:2013 (Īpašuma vērtēšana) 4.nodaļas (Vispārējās prasības) 4.1.2.apakšpunkta (Prasības) c sadaļā (Pasūtītāja un visu citu paredzamo vērtējuma lietotāju identifikācija). Ja jūs neiesniedzat personas datus, Kompānijai var rasties grūtības noslēgt vai izpildīt līgumu, nekustamā īpašuma vērtējuma atskaite nevar tikt sagatavota.

Personas dati var tikt nodoti Kompānijas darbiniekiem, vērtētāja asistentiem un pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, juridisko, grāmatvedības vai IT pakalpojumu sniedzējiem.

Lai lūgtu piekļuvi, labojumus, datu dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, vai norādītu uz citiem datu apstrādes jautājumiem, ar mums var sazināties, rakstot uz mūsu juridisko adresi. Fiziskajām personām, kuru personas datus mēs apstrādājam, ir arī tiesības vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā.

Personas dati tiks uzglabāti līdz vērtēšanas pakalpojuma līguma izpildei, kā arī likumā noteikto noilguma periodu. Tiesvedības gadījumā dati tiks uzglabāti līdz šādas tiesvedības beigām. Ja personas datu glabāšanu pieprasa likums, Kompānija ievēros likuma prasības.